رسیدن به آرزوهایتان را از هیچ شروع کنید.

آرزو

شاید بگویید : خوب من  فهمیدم که می توانم به آرزوهایم برسم. و می شود که به آرزو هایم برسم اما من امکانات ندارم. پول ندارم. حوصله ندارم. پشتیبان ندارم وغیره

من هم دقیقا مثل شما فکر می کردم. فکر می کردم اگر بخواهم وزنم را اضافه کنم باید پول زیادی داشته باشم تا بتوانم دائم غذا بخورم. باید پول باشگاه بدهم. فکر می کردم اگر بخواهم با دختر مورد علاقه ام ازدواج کنم حتما باید پول و خانه و ماشین و زیبایی داشته باشم. نمی خواهم بگویم که این ها مهم نیست اما می خواهم بگویم رسیدن به هر آرزویی از هیچ شروع می شود.

سلطان حسین فتاحی وقتی می خواست اولین یخچال را خودش بسازد نه پول کافی داشت و نه مکانی داشت که بتواند این کار را انجام بدهد. او یک روز از پشت شیشه های یک کابینت سازی داخل کارگاه کابینت سازی را نگاه می کرد. صاحب کارگاه بیرون آمد و با خشم گفت: چرا اینجا استاده ای؟ آقای فتاحی گفت: داشتم نگاه می کردم با وسایل شما می شود یک یخچال را مونتاژ کرد یا نه؟ صاحب کارگاه خندید و گفت ما کابینت ساز هستیم نه یخچال ساز. آقای فتاحی گفت: اجازه بدهید من یک هفته در کارگاه شما کار کنم ببینم می توانم با وسایل شما یک یخچال مونتاژ کنم؟ صاحب کارگاه خندید و گفت: جوانِ باجرأتی هستی. قبول میکنم یک هفته بیا تا ببینم چه کاری بلدی.

آقای فتاحی در کارگاه کابینت سازی توانست بعد از یک هفته اولین یخچال را تولید و مونتاژ کند. او کارش را از هیچ شروع کرد. هیچ کارگاهی نداشت. هیچ پشتوانه ای نداشت.اما شروع کرد . به دنبال آرزویش رفت تا بتواند به آن برسد.

وقتی می خواستم خانه بخرم هیچ پولی نداشتم. اما شروع کردم از هیچ شروع کردن. شروع کردم به پس انداز و گرفتن وام. و توانستم یک زمین پانصد متری بخرم.

هیچ وقت نتوانسته بودم حتی یک صفحه انشا بنویسم و همیشه از زنگ انشا متنفر بودم اما شروع کردم به نوشتن. و توانستم کتابی بنویسم که خوانندگان لقب”فوق العاده” را به آن دادند.

حتی خداوند بزرگ وقتی می خواست جهان را بیافریند از هیچ شروع کرد. در ابتدا هیچ چیز نبود. ناگهان جهانی به اندازه یک نخود شکل گرفت و بزرگتر و بزرگتر شد و آسمان ها و زمین به وجود امد.

شما چه آرزویی دارید؟ همین الان از هیچ شروی کنید. اولین قدم را به سمت آرزوهایتان بردارید.درحقیقت برای رسیدن به آرزو ها باید حرکت کنید. خداوند از دیدن تلاش شما برای رسیدن به آرزوهایتان لذت می برد . حر کت کنید. از هیچ شروع کنید.

اگر آرزو دارید ازدواج کنید

اگر آرزو داردی پولدار شوید

اگر آرزو دارید شغل خوبی به دست بیاورید

اگر آرزو دارید تحصیلات عالی داشته باشید

هر آرزویی دارید راه رسیدن به آن از هیچ شروع می شود.

رسیدن به آرزوهایتان را از هیچ شروع کنید:

شاید بگویید : خوب من  فهمیدم که می توانم به آرزوهایم برسم. و می شود که به آرزو هایم برسم اما من امکانات ندارم. پول ندارم. حوصله ندارم. پشتیبان ندارم وغیره

من هم دقیقا مثل شما فکر می کردم. فکر می کردم اگر بخواهم وزنم را اضافه کنم باید پول زیادی داشته باشم تا بتوانم دائم غذا بخورم. باید پول باشگاه بدهم. فکر می کردم اگر بخواهم با دختر مورد علاقه ام ازدواج کنم حتما باید پول و خانه و ماشین و زیبایی داشته باشم. نمی خواهم بگویم که این ها مهم نیست اما می خواهم بگویم رسیدن به هر آرزویی از هیچ شروع می شود.

سلطان حسین فتاحی وقتی می خواست اولین یخچال را خودش بسازد نه پول کافی داشت و نه مکانی داشت که بتواند این کار را انجام بدهد. او یک روز از پشت شیشه های یک کابینت سازی داخل کارگاه کابینت سازی را نگاه می کرد. صاحب کارگاه بیرون آمد و با خشم گفت: چرا اینجا استاده ای؟ آقای فتاحی گفت: داشتم نگاه می کردم با وسایل شما می شود یک یخچال را مونتاژ کرد یا نه؟ صاحب کارگاه خندید و گفت ما کابینت ساز هستیم نه یخچال ساز. آقای فتاحی گفت: اجازه بدهید من یک هفته در کارگاه شما کار کنم ببینم می توانم با وسایل شما یک یخچال مونتاژ کنم؟ صاحب کارگاه خندید و گفت: جوانِ باجرأتی هستی. قبول میکنم یک هفته بیا تا ببینم چه کاری بلدی.

آقای فتاحی در کارگاه کابینت سازی توانست بعد از یک هفته اولین یخچال را تولید و مونتاژ کند. او کارش را از هیچ شروع کرد. هیچ کارگاهی نداشت. هیچ پشتوانه ای نداشت.اما شروع کرد . به دنبال آرزویش رفت تا بتواند به آن برسد.

وقتی می خواستم خانه بخرم هیچ پولی نداشتم. اما شروع کردم از هیچ شروع کردن. شروع کردم به پس انداز و گرفتن وام. و توانستم یک زمین پانصد متری بخرم.

هیچ وقت نتوانسته بودم حتی یک صفحه انشا بنویسم و همیشه از زنگ انشا متنفر بودم اما شروع کردم به نوشتن. و توانستم کتابی بنویسم که خوانندگان لقب”فوق العاده” را به آن دادند.

حتی خداوند بزرگ وقتی می خواست جهان را بیافریند از هیچ شروع کرد. در ابتدا هیچ چیز نبود. ناگهان جهانی به اندازه یک نخود شکل گرفت و بزرگتر و بزرگتر شد و آسمان ها و زمین به وجود امد.

شما چه آرزویی دارید؟ همین الان از هیچ شروی کنید. اولین قدم را به سمت آرزوهایتان بردارید.درحقیقت برای رسیدن به آرزو ها باید حرکت کنید. خداوند از دیدن تلاش شما برای رسیدن به آرزوهایتان لذت می برد . حر کت کنید. از هیچ شروع کنید.

اگر آرزو دارید ازدواج کنید

اگر ارزو داردی پولدار شوید

اگر آرزو دارید شغل خوبی به دست بیاورید

اگر آرزو دارید تحصیلات عالی داشته باشید

هر آرزویی دارید راه رسیدن به آن از هیچ شروع می شود.


استادعلیزاده

#ثروتجویان

مطالعه بیشتر